Taristud | URETEK Baltic

Raudteerööbaste stabiliseerimine ja pinnase tihendamine URETEK tehnoloogia abil

URETEKi geopolümeeride sissepritse tehnoloogia võimaldab teha raudtee muldkeha remonti kõige lühema ajaga, muutmata seejuures rongiliiklust.

Geopolümeervaigud aitavad vajunud killustikukihti tugevdada ja stabiliseerida, samuti raudteetunnelite, vaksalite, jaamade, ülesõidukohtade ja depoode betoonplaate tasandada ning need vajaduse korral projekteerimiskõrgusele tõsta.

Raudteetaristu koosneb paljudest objektidest, mille hulka kuuluvad raudteerööbastega lõigud, samuti tunnelid, sillad, vaksalid ja jaamad, depood, vaguniremonditehased jne. Kõik need objektid kannatavad rongiliikluse põhjustatud koormuse all, samuti mõjutavad neid ilmastikunähtused ja pinnaseveed.

Ehituspõhimõte näeb ette killustikukihist aluspõhja rajamist enne rööbaste paigaldamist. Raudtee muldkeha tehakse puistematerjalist (näiteks killustikust). Rööbaste ja killustiku regulaarne koormamine toob kaasa selle, et raudteerööbaste eri lõigud vajuvad ebaühtlaselt. Kui vajumine ületab lubatud piirnormi, muutub rööbaste asend ja raudtee kasutamine muutub ohtlikuks. URETEKi nüüdisaegset geopolümeeride sissepritse meetodit kasutades piisab rööpapaari ohutu seisundi taastamiseks ja killustikukihi tugevdamiseks vaid mõnest tunnist.

Raudteemulde killustikukihi stabiliseerimine

Tänu geopolümeeride kasutamisele on võimalik raudteerööbastealust pinnast tugevdada ja killustikukihi vajumine peatada ilma rööpaid ja liipreid lahti monteerimata. Seejuures pole rööbastee muldkeha stabiliseerimiseks vaja teha killustiku juurdepuistet. Piisab, kui sisestada geopolümeervaik otse raudteemuldesse või selle all olevasse pinnasesse. Geopolümeermaterjal paisub ja avaldab vertikaalsuunas survet, mis on vajalik rööpapaari tõstmiseks projekteerimiskõrgusele.

Raudbetoonplaatide tõstmine

Mitmes ühendustee lõigus (ülesõidukohad, tunnelid, vaksalid, jaamad, depood jne) monteeritakse rööpapaar raudbetoonplaatidele. Ka niisugused plaadid võivad pinnasevee taseme muutumise või drenaažisüsteemide häiretest tulenevate pinnaseuuristuste tõttu vajuda.

Betoonplaatidega lõike saab samuti tasandada ja stabiliseerida, kasutades aluspinnase tugevdamiseks URETEKi tehnoloogiat. Selleks tehakse geopolümeeride sissepritse läbi betoonplaati puuritud avade. Plaatide ja rööbaste muldkeha lahtimonteerimine ei ole seejuures vajalik. Pinnast raudbetoonplaadi all suurel sügavusel tugevdatakse Deep Injectioni meetodil, plaatide otseseks tõstmiseks ja tasandamiseks kasutatakse aga Slab Liftingi meetodit.

Geopolümeeride sissepritse spetsiifika

Geopolümeeride sissepritseks puuritakse raudteemulde killustikukihti või raudbetoonplaatidesse 12–16 mm läbimõõduga augud. Geopolümeermaterjal sisestatakse mööda voolikuid läbi 8–14 mm läbimõõduga torude. Kohe pärast sissepritset geopolümeermaterjal paisub, täidab pinnases olevad tühimikud ja õõnsused ning tagab konstruktsioonide tõusu ja stabiliseerimise. Elementide tõstmise protsessi kontrollitakse reaalajas laserloodi abil.

Vajaliku vastupidavuse omandab geopolümeer vaid 15 minutiga. See võimaldab teha kõik tööd kiiresti ja rongide sõidugraafikut muutmata.


Märksõnad

Maa-aluste konstruktsioonide remont ja hüdroisolatsioon

Geopolümeervaike on võimalik kasutada maa-aluste rajatiste hüdroisolatsiooniks ja tugevdamiseks.

Samuti saab geopolümeeride abil muuta veekindlaks ja taastada maa-aluseid mahuteid, kaeve, kollektoreid, kütusepaake, torustikke, kaevandusi, keldreid ja muid objekte.

Sellistes maa-alustes rajatistes võivad tekkida mikropraod, millest tehnoloogilised või pinnasevedelikud läbi tungivad. Paljudel juhtudel ei saa konstruktsiooni veekindlust kiire remondi, kahjustatud elementide vahetuse ja pragude lappimisega täielikult taastada. Pragude tekke põhjuseks võib olla ka pinnaseomaduste muutumine kihis, kus konstruktsioon paikneb.

Kui maa-aluse rajatise seinad on hakanud vedelikke läbi laskma, siis on üsna tõenäoline, et pinnas on nõrgenenud või minema uhutud või on tihendus hõrenenud. Niisuguses olukorras tuleb pragude lappimise ja objekti taastamise kõrval tugevdada ka pinnast. Seda saab teha, suurendades pinnase tihedust URETEKi geopolümeeride abil.

Geopolümeervaikude eripära

URETEKi geopolümeeride suur eelis seisneb selles, et materjal ei reageeri veega. Geopolümeerid lihtsalt tõrjuvad vee ümbritsevasse keskkonda. Kui geopolümeere nõrgenenud niiskusküllasesse pinnasesse pritsida, surutakse vesi sellest välja, pinnas ise aga tugevneb ja tiheneb.

Lisaks väheneb geopolümeeridega tugevdatud ja tihendatud pinnase veeneelduvusvõime. Lisaefekt geopolümeeride kasutamisel on veel konstruktsiooni seinte hüdroisolatsioon neis kohtades, kuhu sissepritse tehti.

Kaevanduste ja tunnelite seinte töötlemine

Sageli ehitatakse tunnelid, torustikud, kaevandused ja muud niisugused konstruktsioonid kokkupandavatest elementidest. Selleks et muuta sellise konstruktsiooni kahjustatud elemente veekindlaks ning täita vuugid ja liitekohad koosteelementide vahel, võib kasutada geopolümeervaikusid. Vaigud sisestatakse sissepritse teel pinnasesse, mis puutub kokku kahjustatud kohtade ja elementidevaheliste liidetega.

Sissepritse võib teha ka maapinnalt ilma kahjustatud konstruktsiooni välja kaevamata ja otse tunneli või kaevanduse seest (kui selline võimalus on). Sissepritse ajal võib geopolümeerne materjal sattuda isegi kaevanduse või tunneli ruumi – see annab tunnistust töö kvaliteedist. Üleliigne materjal tuleb sisepindadelt lihtsalt eemaldada.

Pinnase veemahutavuse vähenemine

Teine maa-aluste rajatiste (keldrid, vundamendid jne) hüdroisolatsiooniomaduste halvenemise põhjus on konstruktsiooni seintega külgneva pinnase tagasipuistematerjali ebakvaliteetne tihendus. Selline pinnas kaotab veekindlust ja niiskub sagedamini, mis omakorda avaldab mõju rajatise seintele.

Selle protsessi saab peatada, kui tihendada pinnast geopolümeeride sissepritse teel. Geopolümeeride sissepritsel pinnase veemahutavus väheneb, kaudseks tagajärjeks on rajatise veekindlus.


Märksõnad

Sõiduteede ja parklakatete tasandamine ning aluspinnase stabiliseerimine

Geopolümeervaikude sissepritse tehnoloogia annab võimaluse väga lühikese ajaga teede betoonkatet remontida.

Geopolümeeride abil saab tugevdada teede betoonplaatidealust pinnast, samuti tõsta vajunud elemente ja tasandada nende asetust.

Teede pidev kasutamine põhjustab aja jooksul nende seisundi halvenemist. Autoteedele mõjuvad negatiivselt dünaamilised koormused, mida põhjustavad raskeveokid, aga ka mitmesugused keskkonnategurid.

Autoteede ja parklate ehitamiseks kasutatavad betoonplaadid võivad vajuda ja avariiohtlikke olukordi tekitada. Selliseid kohti esineb kõige rohkem intensiivse liiklusega teedel, parklates, veokite manööverduskohtades ning laadimisplatsidel.

Niisugusel juhul vajavad autoteed remonti, milleks võib kasutada URETEKi geopolümeeride sissepritse tehnoloogiat.

Sissepritse betoonplaatide alla

Betoonplaatidest teekatte taastamiseks soovitatakse rakendada geopolümeeride sissepritse meetodit Slab Lifting. See võimaldab tõsta vajunud betoonplaate, aga ka tasandada ja ühtlustada terve teelõigu või parkla katet. Slab Liftingi meetodi abil saab remontida ka autoteede avariilisi lõike, mis külgnevad sildade, raudteede, sadamadokkide, laadimisplatvormidega jne.

Slab Liftingi meetod on palju tõhusam kui traditsioonilised autoteede remontimise meetodid, sest geopolümeervaigud peavad dünaamilisele koormusele hästi vastu. Oluline on seegi, et autoteede või parklate katte taastamisele kulub geopolümeervaikude kasutamisel ainult mõni tund kuni mõni päev.

Seejuures võib töid teha kõiki läbisõidualasid sulgemata etapiti ja ka kõige sobivamal ajal, kui autotee koormus on minimaalne.

Isegi raskeveokid võivad liikuda mööda geopolümeeride abil remonditud lõiku juba 15 minutit pärast tööde lõppu. Betoonkattega teelõikude taastamine koos plaatide lahtimonteerimise ja taaspaigaldamisega võib võrdlusena võtta nädalaid ja isegi kuid.

Pinnase sügavuti tugevdamine

Geopolümeeride sissepritse tehnoloogia ei võimalda mitte ainult taastada autoteede ja parklate betoonkatet, vaid ka tugevdada pinnast sõidutee all. Selleks sobib meetod Deep Injection. Sellisel juhul kasutatakse geopolümeere pinnase kandevõime suurendamiseks. Deep Injectioni meetodit võib rakendada ka uute maanteede ja kiirteede ehitamisel. Kui sisestada geopolümeere ülemäära niiskesse pinnasesse, tõrjuvad nad liigse vedeliku välja ja selle tagajärjel pinnase kandevõime suureneb.

Tööprotsess

Autoteede tõstmiseks ja teekatte stabiliseerimiseks geopolümeeride abil tuleb sissepritseks puurida ainult mõned tehnoloogilised avad läbimõõduga 12–16 mm.

Sissepritset tehakse läbi spetsiaalsete torude, mis sisestatakse valmispuuritud avadesse. Pinnasekihti või betoonplaadi alla sattudes geopolümeerne materjal paisub, täidab tühja ruumi ja õõnsused ning tugevdab nõrgenenud pinnast, tõrjub välja vee ning tõstab vajunud betoonplaadid järk-järgult üles. Tõusu kontrollitakse laserloodi abil täpsusega kuni ±1 mm.


Märksõnad

Lennuvälja kattepindade tõstmine ja tasandamine innovaatilise URETEK tehnoloogia abil

Lennuväljade ruleerimisteede ning õhkutõusmis-ja maandumisradade katted võivad vajuda.

Kahjustatud lõikude taastamiseks koos aluspinnase tugevdamise ja katteplaatide väljavahetamisega on klassikalisi meetodeid kasutades vaja mitut nädalat või isegi kuid, mil lennuväli ei saa täisvõimsusel funktsioneerida. URETEKi materjale kasutades kulub taastamistöödele vaid mõni päev või isegi ainult mõned tunnid.

Lennuvälja betoonplaatide vajumine on probleem, mida täheldatakse sageli maailma paljudes lennujaamades. Lennuvälja katteplaadid võivad vajuda kasvanud reisijate- ja kaubaveokoguste, drenaažisüsteemi halvenemise, materjalide loomuliku kulumise jne tõttu.

Betoonplaatide vajumine lubatud piirides ei ole ohtlik ega põhjusta ka avariiolukordi. Kui lennuväljaaluse pinnase nõrgenemine ja mõne lennurajalõigu vajumine ületab piirnormi, on siiski vaja viivitamatult sekkuda. Isegi kui lennuvälja katteplaatide seisund ei ole veel ohtlik, võib olukord ilmastikuolude järsul muutumisel ohtlikuks kujuneda. Näiteks kui vesi lennuväljale tekkinud lohkudes külmub, võib see põhjustada lennuki libisemist.

Lennuväljaaluse pinnase tugevdamine

Lennuvälja betoonplaatidest katte taastamiseks tuleb tugevdada plaatidealust pinnast. Traditsiooniliselt monteeritakse lennuvälja katte stabiliseerimiseks ja tasandamiseks kate kas täielikult või osalt lahti, sulgedes avariilise lõigu kapitaalremondiks ning kaasates rasketehnika. Pärast plaatide lahtimonteerimist tehakse pinnase tugevdamise protseduurid, seejärel taastatakse lennuvälja kate.

URETEKi tänapäevast tehnoloogiat ja materjale kasutades ei ole lennuväljaaluse pinnase tugevdamiseks ning betoonplaatide asetuse tasandamiseks ja stabiliseerimiseks tarvis lennuvälja katet lahti monteerida ega välja vahetada, samuti pole vaja rasketehnikat kaasata.

Lennuvälja pealispinda puuritakse pinnase tugevdamiseks hoopis vajalik hulk tehnoloogilisi avasid läbimõõduga 16 mm, mille kaudu sisestatakse vajalikule sügavusele geopolümeerne materjal.

Tehnoloogia põhimõte

URETEKi materjal sisaldab spetsiaalseid geopolümeervaike, mis pinnasekihti sattumisel paisuvad ja kõvastuvad, saavutades suure tugevuse juba 15 minuti pärast. Sel viisil tugevneb lennuväljaalune pinnas, kusjuures taastatud lõiku võib kasutada peaaegu kohe pärast sissepritsete tegemist.

Tehnoloogia võimaldab taastada objekti nii, et lennuplaanis tuleb teha vaid väikseid muudatusi, mis lennuvälja normaalset funktsioneerimist ei sega. Piisab, kui planeerida remonditööd sobivaimale ajale, mil lennukite õhkutõusmist ja maandumist on minimaalselt. URETEKi geopolümeeride sissepritseks vajalike seadmete mõõtmed ja teisaldamisseadmete autonoomsus võimaldavad lennuvälja ressursse taastamistööde ajal mitte piirata.

Tehnoloogia variatsioonid

Lennuvälja katteplaatide tõstmiseks ja stabiliseerimiseks võib URETEKi tehnoloogiat kasutada kahel moel. Meetodid erinevad üksteisest geopolümeeride sissepritse sügavuse poolest. Selleks et taastada nõrgenenud pinnase omadused mitme meetri sügavusel, kasutatakse Deep Injectioni meetodit. Betoonplaatide vahetuks stabiliseerimiseks ja tasandamiseks sisestatakse geopolümeerne materjal pinnase ja plaadi vahelisse tühimikku Slab Liftingi meetodil. Mõlemal juhul reguleeritakse lennuvälja pealispinna ja betoonplaatide asendit reaalajas laserloodide abil, mille täpsus on kuni ±1 mm.


Märksõnad

Operatiivsed ja tõhusad lahendused, mis aitavad säilitada ja tugevdada tähtsaid taristuobjekte

Kohalikud kommunaalteenistused ja valitsusasutused vastutavad suure hulga rajatiste eest alates teedest ja sildadest kuni veevarustus-, kanalisatsiooni- ja drenaažisüsteemideni. Selleks et tagada elanike ohutu, tõhus ja häireteta teenindamine on väga oluline hoida need objektid töökorras. Taristute pidev järelevalve ja tehniline teenindamine ei ole tähtis mitte ainult tööohutuse ja tõhususe, vaid ka pikaajalise töökindluse seisukohast.

Hiljutise uuringu kohaselt mõjutavad häired peamistes kommunaalteenustes nagu elektri- ja veevarustus tõsiselt nii äritegevust kui ka kodumajapidamisi. Samuti võib liiklusmagistraalide ja väiksemate teede seisundi halvenemine vähendada kaubavedude otstarbekust, tõsta transpordivahendite teenindamisega seotud kulutusi ning suurendada avariiohtu.

Mõistes taristute hooldamise ja uuendamisega kaasnevate kulutuste kasvu, on paljud Euroopa kohalikud omavalitsused ja riigivõimuorganid tunnistanud URETEKi innovaatilised tehnolahendused üheks kiiremaks ja majanduslikult säästlikumaks viisiks erinevaid, sageli keerulise konstruktsiooniga objekte töökorras hoida ja taastada.

Sobiva lahenduse valimisel on tähtis arvestada teguritega, mis mõjutavad taristuobjektide ohutust, kasutusmugavust ja vastupidavust. Näited URETEKi taristute teenindamiseks mõeldud innovaatilistest lahendustest:

Ühiskondlike hoonete ja maa-aluste taristute stabiliseerimine

URETEKi mitteinvasiivset vaigu sissepritse tehnoloogiat kasutati Moskva City ehitamisel, et täita soojusmagistraaliga piirnenud suured õõnsused ja tühimikud ning taastada ehitisealune pinnas, tõsta maapinna kandevõimet ja takistada selle edasist vajumist. Ettevõtmise käigus stabiliseeriti ja toestati soojustorustik efektiivselt vähem kui nädalaga, häirimata külgnevate torustike tööd.

URETEKi poole pöördutakse sageli ka selleks, et stabiliseerida vundamendialuse maapinna ebaühtlase vajumise tõttu kannatanud riiklikke ja ühiskondlikke ehitisi. Näiteks kui Belgorodi oblastis avastati, et kohalikule omavalitsusele kuuluva ja restoranina kasutatava hoone vundament ja põrand on vajunud ning selle tõttu on tekkinud seintesse suured praod, suutis URETEK operatiivselt ja säästlikult hoone taastada. Hoone tõstmiseks, uuesti loodimiseks ja toestamiseks kulus vaid kümme päeva ja selleks kasutati geopolümeervaiku.

Reservtorude kasutuselt eemaldamine

URETEKi kergvaik on läbiproovitud ja innovaatiline lahendus, et täita mahukaid torusid ja muid tehnilisi reservuaare, mis on kavas kasutuselt eemaldada. Kuzbassi regioonis kasutati URETEKi tehnoloogiat ühe maa-aluse veetorustiku täitmiseks kaevandusšahti moderniseerimise käigus. URETEKi geopolümeer on n-ö voolav materjal, mida on võimalik pumbata üsna suure vahemaa taha (paisudes saavutab materjal minimaalse tiheduse juures uskumatult suure survetugevuse). Paljud kliendid on imetlenud materjali võimet kiiresti ja säästlikult suuri tühimikke, õõnsusi, torusid ja reservuaare täita.

Kuna Vene Föderatsiooni linnad kasvavad jõudsalt, põhjustavad need taristutele üha suuremat koormust. Seepärast on tähtsam kui kunagi varem tagada ehitiste püsimine pikaajalises perspektiivis, arvestades samas, et lahendused ja meetmed, mida rakendatakse praegu, mõjutavad tulevastele põlvkondadele mõeldud ehitiste kvaliteeti.


Märksõnad